ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


Disse betingelser (“Almindelige salgs- og leveringsbetingelser”) gælder for webstedet fugtmålere.dk, der forhandler måleudstyr til erhvervskunder i Danmark (intet salg til privatkunder). Webstedet tilhører og drives af virksomheden Nexttool, CVR-nr. 36380322.

1. Anvendelse
Almindelige salgs- og leveringsbetingelserne (Betingelserne) gælder for alle aftaler om fugtmålere.dk’s (Virksomheden) salg og levering af måleudstyr og tilbehør (Produkter) til erhvervskunder (Kunden).

2. Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om salg og levering af produkter til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til virksomheden udgør ikke en del af aftalegrundlaget. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter og ansvarsbegrænsning
Produkter, som virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye ved leveringen, med mindre andet fremgår af salgsmaterialet. Produkter, som virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til fugt- og temperaturmåling. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug af produkterne, til måleresultater eller til andet formål. Kunden skal skadesløsholde virksomheden, i det omfang virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Priser
Priser på produkter følger virksomheden’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Priser fremgår af virksomhedens websted.
Priser er i Dkr, eksklusive moms og leveringsomkostninger. Pris for levering tillægges ved fakturering, se pkt. 9 Levering.

5. Betaling
Betaling af produkter foretages online med Visa Card, MasterCard eller MastroCard, og er gebyrfrit for kunden.
Ved fremsendelse af faktura foretages betaling ved bankoverførsel til virksomhedens bankkonto i Danske Bank iht. gældende oplysninger på fremsefaktura.

6. Forsinket betaling
Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som virksomheden er uden ansvar for, har virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra virksomheden, har virksomheden ud over renter ret til at:

  • Ophæve salget af de rådgivningsydelser, som forsinkelsen vedrører
  • Ophæve salget af rådgivningsydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller
  • Gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, fx inkasso.

7. Ordre
Ved online køb afgiver kunden en ordre, når kunden godkender betalingen. Kunden kan ændre en afgivet ordre i tidsrummet frem til afsendelse af leverancen ved at meddele det skriftligt til virksomheden. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

8. Fortrydelsesret
Kunden kan fortryde ethvert køb af produkter ved skriftligt at meddele det til virksomheden og returnere varen med oplysning om fakturanummer samt kundens bankkontonummer senest 8 dage efter modtagelse af varen. Produkter, der returneres, skal være ubrugt, ubeskadiget, i original og ubeskadiget emballage samt forsvarligt indpakket. Kunden betaler for returnering af varen og er ansvarlig for eventuel beskadigelse eller bortkomst af forsendelsen.  Fakturabeløbet tilbagebetales efter modtagelse af de returnerede produkter. Hvis salgsværdien af det returnerede produkt er forringet, fratrækkes et tilsvarende beløb i tilbagebetalingen. Er produktet værdiløst, tilbagebetales fakturabeløbet ikke.

Returvarer skal sendes til:
Nexttool/fugtmåler.dk
Stejlepladsvej 1P,
2990 Nivå
Danmark

9. Levering
Produkter leveres til den af kunden oplyste adresse i Danmark. Den forventede leveringstid er oplyst ved varen på fugtmålere.dk. Levering af produkter i Danmark sker med GLS til fast pris pr. forsendelse: Dkr. 49,- ekskl.moms (2020).

Ved omlevering, der skyldes at kunden eller dennes stedfortræder ikke fysisk kan tage imod GLS-forsendelsen på firmaadressen eller anden valgt adresse, forbeholder virksomheden sig retten til at viderefakturere et krævet GLS-omleveringsgebyr.

Levering af produkter uden for Danmark kan kun ske efter aftale med virksomheden og mod forudbetaling til virksomheden’s bankkonto.

10. Modtagekontrol
Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til virksomheden. Portoudgifter ved returnering af produkter, der har mangler eller er fejlleveret dækkes af virksomheden. Hvis en mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Konstaterer kunden ved modtagelse, at produkter er transportskadet, skal reklamation herom rettes direkte til transportøren.

11. Forsinket levering
Hvis virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer virksomheden kunden om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Forsinkelse med levering giver ikke kunden ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til virksomheden om at berigtige forholdet, og virksomheden ikke herefter inden rimelig tid leverer produktet. Hvis forsinkelse ved levering skyldes kundens forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

12. Reklamation
Kundens reklamationsfrist er 1 år fra fakturadato og begrænset til fabrikationsfejl ved produktet. Kunden kan ikke påråbe sig mangler på sliddele såsom batteritilslutninger, tastatur, betjeningsknapper, der skyldes fejlagtig anvendelse, samt mangler, der skyldes:

(I) almindelig slitage
(II) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med virksomheden’s instruktioner eller almindelig praksis
(III) reparation eller ændring udført af andre end virksomheden og dennes underleverandør
(IV) andre forhold, som virksomheden er uden ansvar for.

Hvis kunden opdager en mangel i reklamationsperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til virksomheden. Hvis en mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give virksomheden de oplysninger om en meddelt mangel, som virksomheden beder om.

Inden rimelig tid efter at virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en mangel og undersøgt kravet, meddeler virksomheden kunden, om manglen skyldes en fabrikantionsfejl. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til og fra virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis manglen skyldes en fabrikantionsfejl.

Inden rimelig tid efter at virksomheden har afgivet meddelelse til kunden om, at en mangel er omfattet af garanti, afhjælper virksomheden manglen ved at:

(I) udskifte eller reparere defekte dele, eller
(II) ombytte produktet.

Hvis virksomheden undlader at afhjælpe en mangel inden rimelig tid efter, at virksomheden har givet meddelelse til kunden af årsager, som kunden er uden ansvar for, og manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 60 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af mangler ved produkter og tilbehør end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt.10.

13. Ansvar
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde virksomheden, i det omfang virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan virksomheden’s ansvar over for kunden ikke overstige værdien af de produkter, som virksomheden har faktureret til kunden. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for virksomheden’s kontrol, og som virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, strømafbrydelser, hackerangreb, hærværk, arbejdsstridigheder, person-, trafik- og arbejdsulykker, epidemier, pandemier og tilsvarende sygdomsforekomster.

14. Gældende ret og værneting
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres i Danmark ved retten i Kgs. Lyngby.

FUGTMÅLERE/NEXTTOOL, 2020-02-25