FUGTMÅLING I TRÆ

Senest opdateret 2020-12-26

Fugtmåling i træ og træplader bør ske efter gældende europæiske standarder, så bestemmelse af fugtprocenten foretages på en ensartet og sammenlignelig måde.

De gældende EN-standarder kan anvendes ved fugtmåling i alle træarter med den begrænsning, at hver enkelt fugtmåler skal være kalibreret til den aktuelle træart.

Læs vores guide om fugtmåling i træ efter de tre gældende EN-standarder:

Læs mere om Træfugtmåling i praksis herFugtmåling i træ iht. EN 13183-1 (ovntørremetoden)

Formål

Standarden fastlægger en metode til bestemmelse af fugtigheden i savkåret og høvlet træ ved hjælp af ovntørremetoden (veje-tørre-veje metoden). Metoden betragtes som referencemetode for bestemmelse af fugtindholdet i træ.

Terminologi og definitioner

I standarden anvendes terminologi og definitioner fastlagt i standarden EN 844, del 1, 3, 4, 6, 7, 9 og 12.

Apparatur

Den ballancerede nøjagtighed skal være 0,1 g, hvis den forventede vægt af prøveemnet i oventørret tilstand vil være mere end 100 g.

Den ballancerede nøjagtighed skal være 0,01 g, hvis den forventede vægt af prøveemnet i oventørret tilstand vil være mindre end 100 g.

Udstyret til tørring af træemner skal sikre fri intern cirkulation af luft og være i stand til at holde temperaturen på 103 ± 2° C.

Måling

Ud af et træstykke skæres mindst ét prøveemne på 20 mm i fiberretningen og i træemnets fulde bredde. Prøveemnet skæres mindst 300 mm fra endetræ eller fra midten af et træstykke, hvis det er kortere end 600 mm, se figur 1.

Image

Prøvestykket skal være fri for harpiks på træoverfladen og vækstejendommeligheder, f.eks. bark, knaster og harpikslommer. Hvor uregelmæssigheder forekommer, bør prøvestykket skæres i et område nærmere træemnets midte, som er fri for væksturegelmæssigheder.

Prøveemnet vejes umiddelbart efter udskæringen (vådvægten) og tørres ved en temperatur på 103 ±2° C indtil forskellen i vægt mellem to uafhængige vejninger med 2 timers mellemrum er mindre end 0,1 %. Vægten måles igen umiddelbart efter at prøveemnet tages ud af tørreovnen (tørvægten).

Hvis det ikke er muligt at veje prøveemnet umiddelbart efter udskæringen, skal prøveemnet opbevares i en lufttæt beholder for at undgå ændringer i fugtindhold og vægt indenfor en 2 timers periode.

Bemærk: For at opnå et præcist resultat skal træemner, der indeholder flygtige stoffer (f.eks. harpiks), tørres under vacuum (tryk < 100 Pa) og ved lav temperatur (højst 50° C) eller i en ekssikkator, der indeholder et hygroskopisk stof. Aflæs målingerne efter 2 til 3 sekunders visning i displayet.

Beregning af måleresultater

Fugtindholdet beregnes som en procent af vægten ved hjælp af formlen:

Image

Måleresultater skal noteres i nærmeste 0,1 procent (%) fugtindhold.

Forhold som kan påvirke nøjagtigheden af ovntørremetoden

Prøvetagning
Prøveemner bør udhugges, da friktion (varmeudvikling og udtørring) ved udboring eller udsavning af prøveemner vil ændre fugtindholdet
Opbevaring før prøveperioden
Prøver kan ændre fugtindhold mellem udtagning og vejning af prøverne pga. utæt opbevaringsemballage
Prøvemateriel
Unøjagtigheder ved vægt, tørreskab og tørretiden
Opbevaring i prøveperioden
Opfugtning mellem tørring og vejning, hvis der er ventetid
Håndtering i prøveperioden
Løstsiddende fibre falder af mellem første vejning og efterfølgende tørringFugtmåling i træ iht. EN 13183-2 (fugtmålere med isolerede nåle)

Formål

Standarden kan anvendes ved bestemmelse af fugtindholdet i savkåret og høvlet træ med modstandsmålere - fugtmålere med isolerede indstiksnåle.

Bemærk: Det er kun fugtmålere med isolerede nåle, der kan anvendes til fugtmåling i træ efter standarden EN 13183-2. Træfugtmålere med uisolerede indstiksnåle kan ikke anvendes til fugtmåling iht. standarden.

Anvendelsesbegrænsning

Metoden er egnet til måling af træfugt i intervallet fra ca. 7% til 30%.

Bemærk: Visse typer imprægneringsmidler mod råd og brand, varmebehandling og kemiske behandlinger kan påvirke nøjagtigheden af målingerne og vil kræve særlig kalibrering af fugtmåleren for hver middeltype og behandling.

Fugtmålere

Standarden omfatter fugtmåling med modstandsmålere forsynet med isolere nåle, gradueret i enheder af 1% op til 30% træ.

Fugtmåleren skal være forsynet med indstillingsmulighed eller tabel til korrektion for træart og temperatur.

Funktionskontrol

Inden fugtmålinger udføres skal modstandsmålere kontrolleres iht. leverandørens vejledning.

NOTE: Til kontrol af målenøjagtighed findes der til de egnede træfugtmålere kalibrerede kontrolplader eller kalibreringsblokke.

Fugtmåling

Ved måling af træfugt med modstandsmålere skal følgende procedure anvendes både i lagervarer og ved leverancer:

 • Fugtmålingerne skal korrigeres i forhold til træets temperatur og den aktuelle træart.
 • Målinger foretages normalt med nålene placeret i fiberretningen og vinkelret på træoverfladen. Placer i øvrigt nåle i træoverfladen i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, hvis der er opstillet særlige krav.
 • Da overfladefugt og store fugtvariationer i fugtindholdet kan have betydelig indflydelse på måleresultaterne, bør der altid anvendes modstandsmålere med isolerede nåle.
 • Nålene presses ind i træet i et område 300 mm fra endetræ (eller midt i emner der er kortere end 600 mm). Nålene placeres i en afstand til kanterne svarende til 0,3 gange træemnets bredde, og i en dybde svarende til 0,3 gange træets tykkelse.
 • Måleområdet skal være fri for vækstejendommeligheder, f.eks. harpiks på træet, bark, knaster og harpikslommer. Hvor sådanne uregelmæssigheder forekommer bør fugtmålingerne fortages i et område nærmere træemnets midte, som er fri for væksturegelmæssigheder.
 • Målingerne aflæses efter 2 til 3 sekunders visning i displayet.
Image
Måleresultater

Måleresultaterne skal noteres i nærmeste hele procent (%).


Anneks: Fugtmåling i træleverancer

(informativt)

En forøgelse i antallet af målinger på hver enkelt træemne i en leverance forøger ikke nøjagtigheden ved måling af træfugtigheden i en hel leverance.

Om nødvendigt, f.eks. ved estimering af fugtindholdet i et enkelt træemne eller i en hel leverance, kan prøveudtagning og målefrekvens foretages iht. tabel A1.

Tabel A1 Prøveudtagning og målefrekvens

Antal træemnerAntal fugtmålinger pr. emne
13
23
32
42
52
> 51
NOTE: Målinger bør udføres tilfældig i træets længde og 300 mm fra endetræ (eller midt i emner der er kortere end 600 mm). Alle målinger skal indgå i en målerapport.

RAPPORT
Hvert enkelt måleresultat skal noteres i en fugtmålerapport, der mindst har følgende indhold:

 • Leverancespecifikation (f.eks.: nr., intern kode, leverandør, kunde etc.)
 • Træart
 • Dimensioner
 • Produktdata
 • Fugtmåler, fabrikat og type
 • Træartsindstilling
 • Temperaturindstilling
 • Måledybde
 • Træfugt pr. måling


Fugtmåling i træ iht. EN13183-3 (fugtmåler uden indstiksnåle)

Formål

Standarden kan anvendes ved bestemmelse af fugtindholdet i savkåret og høvlet træ med kapacitive fugtmålere - fugtmålere uden indstiksnåle.

Bemærk: Kapacitiv fugtmålere (målere der presses mod træets overflade) skal være udviklet til fugtighedsmåling i træ og kaliberet til de træarter, som der er brug for. En stor del af kapacitiv målere på markedet er udviklet til fugtskanning af byggematerialer og dermed ikke egnet til måling af træfugt.

Begrænsninger i anvendelsesområde

Metoden kan bruges ved måling af træfugt i intervallet 5% til 30%.

NOTE: Visse typer imprægneringsmidler mod råd og brand, kemiske behandlinger og overfladebehandlinger kan påvirke nøjagtigheden ved målingerne og vil kræve særlig kalibrering af målerne for hver middeltype og behandling. Luft mellem træoverfladen og måleren, meget ru træoverflader samt metaloverflader under måleren har stor indflydelse på måleresultaterne og kan give fejlmålinger.

Fugtmålere

Standarden omfatter fugtmåling med kapacitive målere udstyret med måleplade, målefjeder eller målekugle, gradueret i enheder af 1% op til 30% træfugt.

NOTE: Målerne vil normalt være udstyret med indbygget korrektionsindstilling for træarters densitet og tilpasset eller justerbar i forhold til træets tykkelse. Korrigering for densitet kan også ske efter medleveret korrektionstabel iht. leverandørens anvisning.

Typeprøvning

Fugtmålernes nøjagtighed og brugsanvisning skal være kontrolleret i henhold til Anneks A og udført af et testlaboratorium i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17025. Testresultaterne skal følge fugtmålerne.

Fugtmåling

Inden fugtmålinger udføres skal kapacitive målere kontrolleres iht. leverandørens vejledning. Måleren skal sættes i basisindstillingen ved hjælp af en kontrolplade (f.eks. Wagner Meter kalibreringsblok til træfugtmåleren MMC220).

Følgende procedure for måling af træfugt med kapacitive målere skal anvendes:

 • Fugtmåleren skal indstilles til træets aktuelle densitet. Er densiteten ikke kendt skal måleren indstilles til den gennemsnitlige densitet for træarten iht. den af leverandøren medleverede densitetstabel.
 • Måleren skal være tilpasset eller kunne indstilles til tykkelsen på det træemne, som skal fugtmåles.
 • Luft mellem målepladen på instrumentet og træoverfladen skal undgås.
 • Fugtmålinger skal foretages på et området på træoverfladen, der så vidt muligt er fri for væksturegelmæssigheder, f.eks. bark, knaster, harpikslommer, opfugtet overflade og revner.
 • Fugtmålinger skal foretages i et område på træoverfladen 300 mm fra endetræ. Hvis måleområdet indeholder væksturegelmæssigheder, skal målingerne foretages på et område nærmere træemnets midte, som er fri for væksturegelmæssigheder. For træemner kortere end 600 mm skal målinger foretages midt på emnet.
Image
Måleresultater

Måleresultater skal noteres i nærmeste hele procent (%).

Fugtmåling med in-line kapacitive fugtmålere

Standarden EN 13183-3 indeholder også retningslinjer for industriel måling af træfugtighed, hvor kapacitive fugtmålere (såkaldte in-line fugtmålere) er fastmonteret på træbearbejdningsmaskiner i produktionslinjen. Der henvises til standarden for yderligere oplysninger om standardens krav til denne type fugtmålere.


Anneks A: Retningslinjer for bestemmelse af en kapacitiv fugtmålers nøjagtighed

(Normativ)

A.1 Introduktion

Retningslinjerne skal følges af laboratorier, der kontrollerer kapacitive fugtmåleres nøjagtighed sammenlignet med ovntørremetoden - baseret på de samme udsnit af træemner.

A.2 Testmateriale

Kontrollen skal udføres med tre forskellige sæt af træarter repræsenterende fyr, gran og løvtræ. Emnerne skal være savskårne.

Hvert sæt skal bestå af mindst 50 emner med en nominel tykkelse på 50 mm og ens bredde. Variationen i fugtindholdet skal svare til det måleområde, som leverandøren har deklareret for den givne fugtmåler.

A.3 Målinger som skal udføres

A. 3.1 Fugtindholdet i hvert træemne skal måles med den kapacitive træfugtmåler, som kontrolleres og anvendes iht. leverandørens brugsanvisning.

A.3.2 Fugtindholdet i hvert træemne bestemmes med ovntørremetoden efter EN 13183-1, og udført på det samme udsnit af prøveemnet, som blev målt med den kapacitive fugtmåler. Ingen prøveemner bør udtages nærmere endetræ end 300 mm (Bemærk: pkt. A.3.2 indeholder også regler for test af in-line systemer, se EN 13183-3 for yderligere oplysninger).

A.3.3 Densiteten skal beregnes for hver prøveemne som kontrolleres efter ovntørremetoden i forbindelse med bestemmelse af fugtindholdet i træemnerne. Prøveemner med en densitet, der varierer mere end ± 40 kg/m3 fra gennemsnittet af samtlige prøveemner, skal frasorteres.

A.4 Prøveresultater

A.4.1. Hvert sæt af træprøveemner skal opdeles i tre overlappende klasser afhængig af fugtindholdet målt efter ovntørremetoden:

Klasse A:     7% til 12% træfugt
Klasse B:  10% til 18% træfugt
Klasse C:  14% til 25% træfugt

NOTE: Rapporten fra typeprøvningen af fugtmålerne har til formål at informere brugerne om den nøjagtighed, som kan forventes ved måling af træleverancer, hvor det aktuelle fugtindhold varierer i forhold til det foreskrevne fugtniveau. Til det formål er spændvidden i de angivne klasser videre og overlappende i forhold til de normalt anvendte anvendelsesklasser.

A.4.2 For hver fugtklasse gennemføres følgende beregninger:

 • Forskellen mellem fugtmålingerne foretaget med ovntørremetoden og med den kapacitive fugtmåler beregnes for hvert prøveemne
 • De absolutte forskelle sammentælles
 • Summen af de absolutte forskelle divideres med antallet af prøveemner i fugtklassen
 • Standardafvigelsen for de absolutte forskelle beregnes
 • Resultatet angives med én decimal.

A.4.3 For hver sæt af prøveemner udføres følgende registreringer:

 • Træart og oprindelse noteres
 • Hvis prøveemnerne er nylig tørret, konditioneret eller behandlet på anden måde, der kan have indflydelse på fugtniveauet, skal det noteres
 • Den gennemsnitlige densitet og standardafvigelsen måles og registreres
 • Middelværdien og standardafvigelsen for den absolutte forskel inden for hver fugtklasse måles og registreres.

Anneks B: Fugtmåling i træleverancer

(informativt)

En forøgelse i antallet af målinger på hver enkelt træemne i en leverance forøger ikke nøjagtigheden ved måling af træfugtigheden i en hel leverance.

Om nødvendigt, f.eks. ved bestemmelse af fugtindholdet i et enkelt træemne eller i en hel leverance, kan prøveudtagning og målefrekvens foretages iht tabel B.1.

Tabel B1 Prøveudtagning og målefrekvens

Antal træemnerAntal fugtmålinger pr. emne
13
23
32
42
52
> 51
NOTE: Målinger bør udføres tilfældig i træets længde og 300 mm fra endetræ (eller midt i emner der er kortere end 600 mm). Alle målinger skal indgå i en målerapport.