VILKÅR FOR BRUG

Legal Notices

Disse betingelser (“vilkår for brug”) gælder for webstedet fugtmålere.dk, der forhandler måleudstyr til erhvervskunder i Danmark. Webstedet tilhører og drives af virksomheden NEXTTOOL, CVR 36380322.

Ved at bruge webstedet accepterer du betingelserne. Kan du ikke acceptere betingelserne (“Vilkår for brug”), skal du undlade at bruge webstedet.

Brug af webstedet

Betingelser giver dig ret til at få vist og hente materiale på dette websted til personlig, ikke-kommerciel anvendelse. Du er velkommen til at linke til alle sider og informationer på dette websted.

Du har ikke ret til at ændre i materialet på webstedet, genskabe eller offentligt fremvise, udføre, distribuere eller på anden måde bruge materialet til andet offentligt eller kommercielt formål uden skriftlig tilladelse fra fugtmålere.dk.

Al brug af materiale iht. disse vilkår på ethvert andet websted, computere i netværk eller i trykte medier er forbudt, uanset formål, uden skriftlig tilladelse fra fugtmålere.dk.

Ophavsret

Webstedet er ophavsretligt beskyttet, og al uautoriseret brug af ethvert materiale herfra vil føre til overtrædelse af copyright og varemærkebeskyttelse.
Enhver form for kopiering, bearbejdning, oversættelse, modifikation og ethvert misbrug af hele eller dele af dette websted i enhver form er forbudt.
Ethvert brud på disse vilkår medfører, at din ret til at bruge webstedet automatisk ophører, og du skal øjeblikkeligt destruere det hentede eller trykte materiale.

Links til andre websteder

Hyperlinks til andre websteder fra dette websted er en service til dig. fugtmålere.dk har ikke gennemset, kontrol over eller ansvar for disse websteder og deres indhold.

Hyperlinks til andre websteder indebærer ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, og fugtmålere.dk forbeholder sig ensidigt retten til at slette sådanne links. Anvender du disse hyperlinks, sker det på eget ansvar.

Ansvar

Dit besøg og brug af dette websted foregår på eget ansvar. fugtmålere.dk er omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af dette websted, men da indholdet kan være udsat for hyppige ændringer, kan vi ikke garantere for, at indholdet altid er korrekt, fejlfrit og ajourført, eller at brugen af det vil være uden afbrydelser.

Ved brug af oplysninger og vejledninger fra webstedet, må du selv vurdere, eller i samråd med en professionel byggeteknisk rådgiver vurdere, om de givne byggetekniske vejledninger er hensigtsmæssige og anvendelige i den aktuelle situation.

Ansvarsfraskrivelse

Webstedet er en servicefunktion, som fugtmålere.dk stiller til rådighed for offentligheden, og udelukkende af informationsmæssig karakter, hvorfor webstedet på ingen måde kan træde i stedet for en konkret rådgivning.

Alt materiale, indhold og vejledning på dette websted stilles til rådighed som det er og forefindes uden ansvar af nogen art. Der påhviler i intet tilfælde fugtmålere.dk nogen erstatningspligt for skader af nogen art, herunder avancetab, driftstab, mistede data, tab af informationer eller driftsforstyrrelser, som opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge materialet. Det gælder selv om fugtmålere.dk måtte være underrettet om muligheden for sådan erstatningspligt.

Fugtmålere.dk kan når som helst og uden varsel foretage ændringer i opbygning, indhold, materiale, produkter og priser på dette websted.


Brugere af dette websted accepterer, at fugtmålere.dk er fritaget for ethvert ansvar for webstedets indhold og vejledning, eller for brugen af disse.

Lovvalg og værneting

Du er indforstået med, at disse “Vilkår for brug” og dit brug af webstedet reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark.

I forholdet mellem fugtmålere.dk og brugerne gælder således dansk ret. Værneting for retssager mellem fugtmålere.dk og brugerne skal være retten i Kgs. Lyngby. Endvidere kan fugtmålere.dk altid vælge at anlægge retssag mod en bruger i overensstemmelse med retsplejelovens værnetingsregler.

FUGTMÅLERE
NEXTTOOL, 2019-03-01