FUGTKRAV TIL BYGGERI


Senest opdateret 2020-12-29

Fugtkrav til byggeri er en samlet oversigt over de branchenormer, som gælder for fugt og klima i bygninger ved udførelse af byggearbejder samt ved ibrugtagning. Formålet er at undgå følgeskader på grund af byggefugt og vejrlig.

Byggefugt, temperatur og luftfugtighed i bygningen skal være under de fastlagte grænseværdier ved udførelse af:Trægulve

Det er en forudsætning for lægning af trægulve, at følgende temperatur- og fugtniveauer er overholdt for at udgå fuger mellem brædder og stave, kvældninger, kastninger og tilsvarende mangler ved gulvene.

Krav til fugtniveau for træ og bygning
- Træfugtighed: 8 ±2%
- Luftfugtighed: 30-65% RF
- Lukket bygning, rumtemperatur: > 17°C

Trægulve leveres normalt indpakket med en træfugtighed på 6-10%, og kan dermed lægges direkte uden fugtakklimatisering. Trægulve bør temperatur akklimatiseres til mindst 17°C før lægning (mindst 2 døgn i det rum, hvor gulvene skal lægges).

Bemærk: Det er nødvendigt at kontrolmåle træfugtigheden ved modtagelsen – både når trægulve leveres plastemballeret og uemballeret. Mål flere steder i de leverede pakker.
Erfaringer viser, at fugtigheden kan afvige fra de gældende krav på grund af, f.eks. uens tørring, uhensigtsmæssig opbevaring eller transport (gulvleverancen skal som udgangspunkt være akklimatiseret af leverandøren og forsvarligt emballeret).

Læs mere om Træfugtmåling her
Læs mere om Luftfugtmåling her
Se også afsnittet Fugtkrav til betondæk og afretningslagUndergulve

Det er en forudsætning for lægning af træpladegulve, at følgende temperatur- og fugtniveauer er overholdt for at udgå kvældning og kantrejsning, knirkelyde og tilsvarende mangler ved pladeundergulve.

Krav til fugtniveau for træ og bygning
- Træfugtighed: 8 ±2%
- Luftfugtighed: 30-65% RF
- Lukket bygning, rumtemperatur: > 17°C

Træpladegulve leveres normalt med en træfugtighed på 6-9%, og kan dermed lægges direkte uden fugtakklimatisering ved den krævede luftfugtighed i bygningen. Inden lægning bør gulvpladerne temperatur akklimatiseres til mindst 17°C i det rum, hvor de skal lægges.

Gulvbelægninger bør udføres umiddelbart efter lægning af pladegulve, så de bliver afdækket med, f.eks. et vinyl- eller trægulv. Hvor det ikke er muligt, bør gulvet afdækkes med mindst 0,2 mm PE-folie for at hindre opfugtning af gulvpladerne i byggeperioden, indtil gulvbelægningen kan færdiggøres.

Bemærk: At den øverste og nederste plade i en pakke ofte vil have et noget højere fugtindhold og bør akklimatiseres før brug. Det gælder også plader, som købes i anbrud fra byggemarked eller trælasthandel. De vil tilsvarende kan have et højere fugtindhold pga. opbevaring på uopvarmet lager.

Læs mere om Træfugtmåling her
Læs mere om Luftfugtmåling her
Se også afsnittet Fugtkrav til betondæk og afretningslagTerræn- og etagedæk

Det er restporefugten i betondækket, der er afgørende for, hvordan og hvornår trægulve og undergulve kan lægges. Hvilke typer fugtmembraner, der er nødvendige, kan afhænge af trægulvkonstruktionen.

Bemærk: Bestemmelse af fugtindholdet i betondæk bør måles med sensorer i borehuller iht. standarden ASTM F2170 for at opnå retvisende resultater. Anvendelse af fugtfølere (GANN-målere) måler ikke dybt nok i betondæk til, at de kan bruges.

Strøgulve og svømmende trægulve

Der bør altid lægges en fugtspærrer på terrændæk under strøgulve og svømmende trægulve. På etagedæk lægges fugtspærren primært for at beskytte træbaserede gulve mod byggefugt. Krav til fugtniveau og fugtspærrer fremgår af tabellen.

Sammenhæng mellem betonfugt og behovet for fugtspærrer
Tør beton < 65% RFFugtspærre kan undværes – men anbefales altid
Højt fugtindhold* >90% RFKraftig fugtspærre, f.eks. påsvejset asfaltpap
Fugtig beton < 90% RFFugtspærre, mindst f.eks. 0,2 mm PE folie
*) Gælder også ved risiko for opstigende grundfugt

ANBEFALING: Fugtig beton bør tørres, så restfugten er under 85% RF før lægning af en mindst 0,2 mm PE-folie. Det sikrer, at der er taget højde for den måleusikkerhed, som der kan være ved måling af betonfugten. Udtørring kan f.eks. fremmes med moderat gulvvarme og/eller ved anvendelse af selvtørrrende beton, se Udtørring af byggefugt.

Har betondæk et højere fugtindhold end 90% RF frarådes udførelse af strøgulve og svømmende trægulve, selv om det er muligt at afspærre fugten med en kraftig fugtspærre.
Normalt vil et så højt fugtindhold i betondæk mv. betyde, at rumfugtigheden også er tilsvarende høj – og ofte højere end grænseværdien på 65% RF for luftfugtigheden ved lægning af trægulve.

Limede trægulve

Trægulve, der limes eller skrues direkte ovenpå betondæk, bliver moderat opfugtet fra betonen i byggeperioden, fordi de anvendte lime og/eller primere alene er fugtbremsende – og sjældent helt fugtafspærrende. På terrændæk vil risikoen for opfugtning altid være større, hvis ikke fugtspærren er udført forskriftsmæssigt. Krav til fugtniveau og fugtspærrer fremgår af tabellen.

Sammenhæng mellem betonfugt og behovet for fugtspærrer
Tør beton < 65% RFFugtspærre kan undværes – men anbefales altid
Fugtig beton 65-75% RFMassive trægulve limet med fugtbremsende gulvlim*
Fugtig beton 65-85% RFLamelgulve limet med fugtbremsende gulvlim*
Højt fugtindhold** >85% RFLimning af trægulve frarådes
*) Alternativt kan anvendes fugtspærrende primer iht. leverandørens anvisning
**) Gælder også ved risiko for opstigende grundfugt

ANBEFALING: Fugtig beton bør tørres, så restfugten er under 70% RF  før limning af massive trægulve og under og 80% RF for lamelgulve. Det sikrer, at der er taget højde for den måleusikkerhed, som der kan være ved måling af betonfugten. Udtørring kan f.eks. fremmes med moderat gulvvarme og/eller ved anvendelse af selvtørrrende beton, se Udtørring af byggefugt.

Læs mere om Træfugtmåling her
Læs mere om Luftfugtmåling her
Se også afsnittet Fugtkrav til betondæk og afretningslagTrælofter

For at undgå fuger mellem brædder, profiler mv. bør følgende temperatur- og fugtniveauer være overholdt ved monteringen.

Krav til fugtniveau for træ og bygning
- Træfugtighed: 8 ±2%
- Luftfugtighed: 30-65% RF
- Lukket bygning, rumtemperatur: > 17°C

Bemærk: Liste- og bræddelofter, der leveres uindpakket, vil normalt have en træfugtighed på 16-18 % (lagertørt):

  • Opsættes de i en tør bygning, vil der opstå fuger mellem brædderne, og de vil ofte åbne sig i fer og not, når de tørrer.
  • Opsættes de i en fugtig bygning f.eks. på grund af byggefugt, vil der også opstå fuger mellem brædderne, efterhånden som bygningen tørrer.

Liste- og bræddelofter, der leveres ovntørrede i plastemballage, har normalt en træfugtighed på 6-10%:

  • De bør opsættes i lukket og tør bygning iht. ovenstående retninglinjer.
  • Opsættes de i fugtigt nybyggeri vil de udvide sig, ofte vride og i værste fald slå fra underlaget.

Læs mere om Træfugtmåling her
Læs mere om Luftfugtmåling her