VALG AF BETONFUGTMÅLER

Senest opdateret 2020-03-15

Fugtmåling i beton kan enten udføres med sensorer i borehuller efter standarden ASTM F2170 eller med ovntørremetoden efter standarden EN/ISO 12570 (for porebeton iht. EN 1353), læs mere om ovntørremetoden her.

Bemærk: Fugtmåling i afretningslag bør udføres efter standarden ASTM F2659 med fugtmålere uden nåle (kapacitive fugtmålere), f.eks. Orion C555, læs mere her.

Betonfugtmåling i borehuller er den hurtigste og nemmeste metode til kontrol af restporefugten i beton på byggepladser. Metoden kan også med fordel bruges på færdige elementer i betonelementindustrien.

Læs mere her om valg af fugtmåler til beton:Fugtmålere i borehuller

Fugtmåling i et borehul efter standarden ASTM F2170 er den hurtigste og nemmeste metode til fugtmåling f.eks. terrændæk og etagedæk af beton.

Målingerne foretages med fugtsensorer, der måler den relative fugtighed (RF) i et borehul og dermed restporefugten i betonen.

Standarden ASTM F2170 forudsætter, at fugtsensoren er monteret i et foret borehul, så der etableres et tæt målekammer under sensoren – enten ved brug af indbyggede engangssensorer eller genanvendelige sensorer.


Fugtmåling med éngangssensorer

Èngangssensorer har den fordel, at de kan anvendes “lige ud af boksen”, fordi de er fabrikskalibrerede og klar til brug. De skal helst bruges inden for 24 måneder efter levering.

En sikker aflæsning af fugtsensorerne kan foretages efter 24 timer, men allerede efter 8 timer kan man få en god fornemmelse af fugtforholdene i betonen.

Aflæsning af restporefugten i betondækket kan foretages lige så mange gange, som der er behov for, blot borehullet lukkes med den medfølgende plastprop efter hver måling.

Fugtsensoren forbliver i borehullet og indsvøbes efter brug.


Fugtmåling med genanvendelige sensorer

Der findes to forskellige sensorer, som kan genanvendes:

  • Sensorer, der monteres i borehuller ligesom éngangssensorer, men som kan tages op igen til senere brug.
  • Sensorer, der sænkes ned i et foret borehul, når der skal måles, med ledninger op af hullet til et måleinstrument.

Indbyggede sensorer

Fordelen ved indbyggede sensorer i borehuller, er at sensorene i sig selv etablerer det foreskrevne lukkede målekammer under sig. Målingerne kan derfor foretages ved blot at åbne borehullet, sætten en fugtaflæser i forbindelse med sensoren og lukke hullet igen med den medleverede lukkeprop indtil næste fugtmåling. Åbning for aflæsning påvirker ikke sensorenes målinger.

Sensorer som sænkes ned i borehuller

Anvendes sensorer, der sænkes ned i et foret borehul, skal hullet lukkes på en måde, så ledningerne til måleinstrumentet er tilgængelig på betonoverfladen. Ledningerne bør sikres mod skader i byggeperioden.
Sensorene skal sidde i borehullet i 24 timer før måling af restporefugten i betonen, så der opnåes ligevægt mellem den relative luftfugtighed i borehullet og i den omgivende beton. Stikker sensoren op af hulles, skal den sikres mod skader i byggeperioden.
Ved gentagne målinger, hvor en sensor tages op af borehullet, skal der igen gå mindst 24 timer inden næste måling, for at sikre fugtligevægt i borehullet, og sensoren før kalibreres før hver måling.

Kalibrering af genanvendelige sensorer

Anvendelsen af genanvendelige sensorer forudsætter, at kalibreringen kontrolleres hver gang sensoren genanvendes og at den kasseres, hvis den er gået ud af kalibrering.

Anvendelsen af genanvendelige sensorer forudsætter derfor, at man sætter sig ind i leverandørens kontrolmetode for kalibrering eller har en afdeling i virksomheden der tager sig af kontrollen.


Fordele ved indbyggede sensorer

Indbyggede sensorer (éngangssensorer og genanvendelige sensorer) har den fordel, at de kan aflæses uden at fugtforholdene i borehullet påvirkes. Målinger kan gentages og udføres indtil betonen har opnået den rette fugtighed til at efterfølgende arbejder kan sættes igang.

Metoden er robust over for beskadigelser i byggeperioden, fordi sensorene sidder beskyttet i det aflukkede borehul. Når fugtmålingerne er afsluttet, lukkes hullerne med beton. Éngangsfugtmålerne forbliver indstøbt i borehullet og de genanvendelige sensorer tages op før udstøbning.

Bemærk: For helt at kunne vurdere fugtforholdene inden lægning af trægulve anbefales det, at foretage en løbende måling af temperatur- og luftfugtighed i bygningen, for eksempel med en Smart Logger, så alle forhold er registret.

Læs mere og køb RapidRH® L6 betonfugtmåler her


Anbefaling

Virksomheder, som har brug for en hurtig og sikker fugtmåling i beton kan med fordel bruge indbyggede éngangssensorer i borehuller efter standarden ASTM F2170. Dermed er ikke et behov for at kontrollere kalibreringen af sensorer.
Éngangsensorer bør senest anvendes 24 måneder efter levering. Bliver de for gamle, bør de erstattes af nye.
For de fleste virksomheder vil sensorer af éngangstypen være det enkleste og bedste valg, fordi merprisen på sensorer opvejes af sparet tidsforbrug til kalibrering og vedligeholdelse af målerne.

Læs mere og køb RapidRH® L6 betonfugtmåler her

For virksomheder, der udfører mange fugtmålinger i beton, kan der være en økonomisk fordel ved at bruge genanvendelige sensorer, selv om anskaffelsesprisen er højere end for et målesystem med éngangssensorer.
For virksomheder, der kun foretager målinger hver andet eller tredje år, kan det også være fordelagtigt, fordi sensorernes udløbstid ikke bliver et problem, da de kan genanvendes.
I begge tilfælde forudsætter det, at virksomheden har en organisationen til at holde sensorerne kalibrerede.

Læs mere og køb RapidRH® 5.0 betonfugtmåler her

Det bør du se efter, når du køber

  • Sensorerne skal være udviklet til fugtmåling i beton iht. standarden ASTM F2170
  • Om målerne er af éngangstypen eller til genanvendelse ved kalibrering
  • At leverandøren har en korrigeringstabel for betontemperatur
  • Brugsanvisning og online vejledning
  • Garantiperiode og service


Fugtskanning før borehulsmåling

Ved levering af fugtmålere til beton medfølger normalt brugsanvisninger, som anviser hvor mange sensorer, der bør bruges i rum af forskellig størrelse, og hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere dem.

Det vil altid være en fordel at supplere de generelle anvisninger om placering af sensorer med aktive fugtmålinger på selve betonoverfladen for at få en fornemmelse af, hvor betonen er mest opfugtet.

Fugtskanninger er et godt supplement til vurderingen af, hvor fugtmålingerne bedst kan foretages, så man får de mest retvisende måling af restporefugten.

Fugtskanninger bør udføres med en kapacitiv fugtmåler til byggematerialer, f.eks. en Gann-måler med stålkugle eller en Orion C555 fugtmåler med plade, der måler et større område, end det sker med en kugle.

Bemærk: Kapacitive skannere som GANN- eller Orion C555-målere er ikke egnet til egentlig fugtmåling i beton. Det skyldes dels at de ikke er godkendt til det iht. standarden ASTM F2170, og dels fordi de ikke er præcise nok til måling 20-40% nede i betonen, hvilket oftest svarer til 30-60 mm ned i et betondæk. Fugtskannere kan derimod være et godt supplement til vurderingen af, hvor fugtmåling i borehuller med fordel kan foretages.

Læs mere og køb en Orion C555 fugtmåler her